Betaalbare woningen op werfterrein

Betaalbare woningen op werfterrein
Betaalbare woningen op werfterrein

De ontwikkeling van het voormalige werfterrein aan de Molenstraat is een stap verder. De gemeente Soest heeft afspraken gemaakt met de Alliantie Ontwikkeling over de verkoop van de grond aan de Molenstraat 157a.

Het gaat hier om 56 betaalbare huurwoningen die de Alliantie wil bouwen. Op 14 juli tekenden Harrie Dijkhuizen, wethouder Ruimtelijke Ordening, en Jan van Barneveld, directeur van de Alliantie Ontwikkeling, de koopovereenkomst.

Grote behoefte aan betaalbare woningen

De afgelopen jaren is de druk op de woningmarkt sterk toegenomen. Met name mensen met een lager of middeninkomen komen moeilijk aan een woning. Daarom ligt de focus van het Masterplan Wonen Soest op het sociale en betaalbare segment. Dit sluit ook aan bij de motie van de gemeenteraad om op dit terrein betaalbare (huur)woningen voor starters en senioren te bouwen. Het nu opgestelde plan geeft hier invulling aan met de realisatie van 42 sociale huurappartementen, 7 sociale huur-eengezinswoningen en 7 middenhuur- eengezinswoningen.

Wensen omwonenden verwerkt in plan

Eind 2019 en in 2020 vonden enkele ‘werfsessies’ plaats met als doel om samen op te trekken in de planvorming. De inbreng van de omwonenden zorgde voor verschuivingen in de bouwvlakken en aanpassing van bouwhoogtes en bouwstijl. De aanwezige groenstrook grenzend aan de achtertuinen van de bestaande woningen aan de Nieuweweg is ingepast in de plannen en wordt verder versterkt.

Woningen in het groen

De bebouwing is zo ingepast dat waardevolle bomen blijven staan en er bovendien ruimte is voor toevoeging van nieuwe bomen en grote plantvakken. Het gebied wordt klimaatadaptief. Door inpassing van ondergrondse infiltratie en het behoud van de bestaande wadi en de greppels verminderen we wateroverlast bij hevige regenbuien.

Meer betaalbare woningen

Jan van Barneveld, directeur van de Alliantie Ontwikkeling: “Ik ben blij dat de Alliantie in Soest deze mooie toevoeging aan de sociale huurvoorraad kan bewerkstelligen. Samen met andere ontwikkelingen in Soest geven we een stevige impuls aan het terugdringen van het woningtekort in goede samenwerking met de gemeente.”

Wethouder Dijkhuizen voegt daaraan toe: “Met deze overeenkomst zijn we een stap dichterbij de realisatie van een nieuw wijkje met betaalbare woningen in Soest, waarbij de toekomstige bewoners in een energiezuinige, groene omgeving gaan wonen. We zijn blij dat we invulling kunnen geven aan deze maatschappelijke opgave.”

Vervolg

Binnenkort brengt de gemeente het bestemmingsplan in procedure. Daarmee start de formele inspraak op het plan. Nadat de procedures voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen doorlopen zijn, kan gestart worden met de bouw, naar verwachting medio 2022. De gemeente Soest zorgt voor het bouw- en woonrijp maken. In opdracht van de Alliantie Ontwikkeling bouwt Olde Rikkert Bouw de woningen. Ongeveer een half jaar voor oplevering van de woning, naar verwachting medio 2023, komt er een advertentie op Woningnet. Woningzoekenden kunnen dan via deze advertentie hun interesse in een woning kenbaar maken.