Bestemmingsplan Dalweggebied

Bestemmingsplan Dalweggebied
Bestemmingsplan Dalweggebied

Het college van Soest heeft het bestemmingsplan Dalweggebied vastgesteld. Dit plan is na zienswijzen van bewoners aangepast en ligt in februari 2023 ter besluitvorming voor in de raad. De bouw van nieuwe woningen, waar veel behoefte aan is in Soest, komt hiermee een stap dichterbij.

Ruimte voor woningen in het groen

In het Dalweggebied zijn allerlei ontwikkelingen. Er komt een nieuwe sporthal bij Sportboulevard De Engh en er moet een goede bestemming komen voor het oude politiebureau en Beukendal. Daarnaast zijn er volgens de gemeente Soest heel hard nieuwe woningen nodig in Soest. Het bestemmingsplan geeft de planologisch-juridische kaders voor de ontwikkeling van het Dalweggebied waarin de bouw van maximaal 250 woningen mogelijk wordt gemaakt, met behoud van het groene karakter van het gebied.

Zoeken naar balans wensen omwonenden en algemeen belang

De inbreng van bewoners is op verschillende momenten opgehaald. Zowel bij het maken van de gebiedsvisie, als bij de uitwerking daarvan. De omwonenden kregen ook de mogelijkheid om (schriftelijk) hun bezwaren en wensen kenbaar te maken. Met meerdere belanghebbenden zijn ook gesprekken gevoerd, waaronder de Vrienden van de Engh, bewonerscomité Heetakker en bewoners van de Soesterengweg.

Helaas was het niet mogelijk om aan alle (soms conflicterende) wensen van omwonenden tegemoet te komen. Er waren volgens de gemeente Soest teveel factoren waaraan de ontwikkeling moest voldoen. Het woningbouwprogramma, parkeeroplossingen, duurzaamheid, klimaatadaptatie en financiële haalbaarheid zijn belangrijk hierin. Toch is geprobeerd om de wensen zo goed mogelijk in te passen. Met dank aan iedereen die heeft meegedacht ligt er nu een plan dat kwaliteit voor de omgeving brengt, woningen voor woningzoekenden en rekening houdt met de omwonenden.

Ontwerpbestemmingsplan aangepast na inbreng bewoners

Het ontwerpbestemmingsplan is in augustus 2022 ter inzage gelegd. Hierop zijn 25 zienswijzen ingediend. De zienswijzen en de gesprekken met omwonenden hebben ertoe geleid dat het ontwerpbestemmingsplan op een aantal punten is aangepast. De belangrijkste door te voeren wijzigingen zijn o.a.:

  • Het hoogteaccent van het gebouw met 10 bouwlagen is verschoven naar het lagere deel bij de hoek Beukenlaan-Dalweg. Zo heeft het minder impact op de omgeving en komt het meer tegemoet aan de wensen van de omwonenden.
  • De grens waar gebouwd kan worden, komt op 5 meter afstand van de houtwallen aan de zijde van de Heetakker en tenminste 15 meter vanaf de achtergevels van de grondgebonden woningen aan de Heetakker te liggen;
  • De grens waar gebouwd kan worden, wordt aan de zijde van de woningen aan de Soesterengweg op minimaal 15 meter afstand van de achterste perceelsgrenzen gelegd. Hiermee worden de bomen tussen de tuin en de woningen behouden;
  • De parkeerplaatsen en de houtwallen ten noorden van het gemeentehuis worden helemaal buiten het te bebouwen gebied gelaten, evenals de gronden in de noordwestelijke hoek;
  • Het grasveldje tegenover Klinkveld is uit het vlak van woningbouwontwikkeling gehaald.

Hoe gaat het verder?

In februari 2023 besluit de raad over het bestemmingsplan Dalweggebied. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt het bestemmingsplan voor een periode van zes weken ter inzage gelegd.

Parallel aan de bestemmingsplanprocedure is na de zomer ook het tenderproces gestart. Dit is de selectieprocedure voor een ontwikkelaar van dit gebied. Eind maart 2023 wordt een marktpartij geselecteerd. Met deze partij worden de plannen uiteindelijk uitgewerkt waarbij ook de omgeving weer wordt betrokken.

Voor meer informatie: www.denkmeeover.nl/dalweggebied

Doneer NUSTEUN ONS NIEUWSPLATFORM EN DONEER VRIJBLIJVEND VANAF 5 EURO. BOUW MEE AAN HET SUCCES VAN SOEST.NU MET EEN ENKELE KLIK HIERONDER!